santa's endless white void every time you enter:
alt text